top of page
ข้อควรรู้ก่อนจ้างผู้รับเหมา

7 ข้อควรรู้ก่อนจ้างผู้รับเหมา

  1. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมา​​

  2. ระบุรายละเอียดที่ต้องการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

  3. เช็ครายละเอียดใน BOQ ให้ถี่ถ้วนว่ามีรายการครบและราคาสมเหตุสมผล ไม่ถูกหรือแพงเกินไป

  4. ตรวจสอบสัญญา ค่าปรับ วันกำหนดส่ง และงวดเงินให้รอบคอบ

  5. หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆให้พูดคุยกับผู้จัดการโครงการโดยตรงเท่านั้น

  6. ขอดูผลงานที่ผ่านมาของผู้รับเหมาแต่ละรายเจ้าว่าสอดคล้องกับงานที่ต้องการให้ทำหรือไม่

  7. อย่าลืม! ขอหลักฐานการประกอบกิจการหรือบัตรประชาชนของผู้ติดต่อหลัก

ด้วยความปรารถนาดี จากทีมงาน

logo.png

ขอคำปรึกษาและใบเสนอราคาฟรี

บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วกทม.และปริมณฑล

bottom of page